Spausdinti
 
 
 Pradžia
Naujienų prenumerata


Prisijungimas

 
Korupcijos prevencija

2012 m. kovo - lapkričio mėnesiais buvo atliekama APKLAUSA apie Plungės rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę. Rezultatų suvestinė >>>

Plungės rajono savivaldybės administracija ragina savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus korupcinius, darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija – tai bet kokie valstybės tarnautojo ar kito pareigūno naudojimasis savo oficialia padėtimi, siekiant neteisėtų asmeninių tikslų gauti bet kokią naudą sau ir kitiems.
Nebūkite abejingi!!!
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Kontaktiniai duomenys:

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas

8 448 50842

Antikorupcijos komisija:
Romas Remėza Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)

stimulas@centras.lt,
8 698 10715

Virginijus Brezgys Truikių seniūnaitijos seniūnaitis

virginijusbre@gmail.com,
8 616 44918

Jonas Gasiūnas Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

juristas@plunge.lt,
8 448 73146 (d), 8 640 53645

Danutė Jarašiūnienė Savivaldybės kontrolierė

 kontrole@plunge.lt,
8 448 73118 (d), 8 640 53647

Jurgita Saldukienė Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

 jurgita.saldukiene@plunge.lt,
8 448 73147 (d)

Audrius Klišonis Savivaldybės tarybos narys

audrius.klisonis@sam.lt,
8 698 48648

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA, http://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

_______________________________

Korupcijos prevencija - tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
       1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
       2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
       3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
       4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
       5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
       6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
       1) korupcijos rizikos analizė;
       2) kovos su korupcija programos;
       3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
       4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
       5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
       6) visuomenės švietimas ir informavimas;
       7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
       8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:
       Vyriausybė,
www.lrv.lt
       Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,
www.vtek.lt;
       Specialiųjų tyrimų tarnyba,
www.stt.lt
       Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Pagrindiniai teisės aktai kovoje prieš korupciją: 
       1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728); 
       2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa, patvirtinta 2002 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-711(Žin., 2002, Nr. 10-355; 2006, Nr. 8-283).

Antikorupcijos komisijos sudėtis

Antikorupcijos komisijos nuostatai

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  gruodžio 17 d. įsakymas "Dėl korupcijos prevencijos priemonių viešinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  sausio 20 d. įsakymas Nr. D-44 "Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti asmenys arba einantys jas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse turi būti tikrinami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D-51 "Dėl asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos patvirtinimo"

Informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarka

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-212 "Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Plungės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose užtikrinimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-213 "Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Plungės rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-214 "Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Plungės rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo". Klausimynas (DOC).

PROGRAMOS, PLANAI:

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2012 - 2013 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2009-2011 metams

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams įgyvendinimo priemonių planas

ATASKAITOS:

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos 2012-2013 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2011 m. veiklos ataskaita

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo UAB "Plungės vandenys". Išvada.

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2010 m. veiklos ataskaita

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 2007-2008 metams ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos priemonių plano 2008-2009 metams ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Informaciją ruošia Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Jonas Gasiūnas, juristas@plunge.lt 

 


 
© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS