Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Bendrasis skyrius Print department employees information


Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Tel.: (8 448) 731 66, 8 640 53630
El. pašto adresas - savivaldybe@plunge.lt

    _________________________________ 

Skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą, apskaitą  ir tvarkymą;

2. organizuoti Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus  priimtų norminių teisės aktų  paskelbimą;

3. organizuoti valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų likviduotų juridinių asmenų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymą;

4. tvarkyti ir saugoti Savivaldybės institucijų ir Administracijos  nuolat ir ilgai saugomus dokumentus veiklos organizavimo ir personalo valdymo klausimais;

5. organizuoti juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno langelio principu;

6. tvarkyti dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, papildymo, panaikinimo;

7. techniškai aptarnauti Administracijos direktoriaus įsakymais ir Savivaldybės mero potvarkiais priskirtų sudarytų komisijų, darbo grupių darbą;

8. spręsti asmenų priėmimo pas Savivaldybės vadovus klausimus.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. tikrina Savivaldybės administracijoje parengtų Savivaldybės institucijų teisės aktų, siunčiamų ir kitų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

2.  tvarko mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais apskaitą, apibendrina jų vykdymą;

3. organizuoja mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais paskelbimą; 

4. informuoja  gyventojus, Savivaldybės institucijas ir Administracijos padalinius, Savivaldybės reguliavimo sferai priskirtas įmones ir organizacijas apie Savivaldybės institucijų priimtus individualius teisės aktus;

5. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų  projektus,  juos nustatyta tvarka derina ir  vizuoja;

6. rengia Savivaldybės institucijų ir Administracijos dokumentacijos planą, Dokumentų registrų, Bylų aprašų sąrašus; 

7. organizuoja Dokumentacijos plane numatytų skyriaus bylų  formavimą ir jų tvarkymą;

8. rengia Savivaldybės institucijų nuolat, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų bylų suvestines, Administracijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas, dokumentų perdavimo Telšių apskrities archyvui saugoti, Dokumentų naikinimo aktus;

9. sudaro Savivaldybės institucijų ir Administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą Nr. 1 ir Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašą Nr. 2; 

10. priima tvarkingas nuolat ir ilgai saugomas bylas tolimesniam saugojimui iš Administracijos padalinių pagal patvirtintus aprašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4;

11. teikia metodinę informaciją Administracijos darbuotojams, juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

12. teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie Savivaldybės struktūrinių padalinių funkcijas;

13. fizinių ir juridinių asmenų rašytinius prašymus suteikti Administracinę paslaugą, gautus tiesiogiai, atsiųstus paštu, per pasiuntinį, užregistruoja, patikrina, ar yra pateikta visa informacija ir dokumentai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus ir patvirtintus administracinių paslaugų aprašymus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir perduoda paslaugos vadovui;

14. perduoda prašymus su  vadovo rezoliucija  juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams, jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtas Savivaldybės administracijos kompetencijai, per 5 darbo dienas persiunčia jį kitai institucijai, pasiliekant prašymo kopiją;  

15. priėmus prašymą, asmens pageidavimu, įteikia, o jei prašymas gautas paštu - per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Savivaldybėje  asmens nurodytu adresu išsiunčia prašymo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą- registracijos kortelę ir spaudu pažymėtą prašymo kopiją;

16.  įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;               

17. asmens pageidavimu, jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;

18. konsultuoja, informuoja asmenį pagal Administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;

19. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

20. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie tai informuoja Administracijos direktorių;

21. organizuoja asmenų priėmimą pas Savivaldybės vadovus, vykdo išankstinę jų registraciją;

22. koordinuoja norinčių patekti pas Savivaldybės vadovus asmenų srautą, teikia jiems reikiamą informaciją;

23. tvarko pasirašytų  sutarčių registrą;

24. registruoja Savivaldybės vardu gautus ir siunčiamus raštus kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje, sistemina gautus dokumentus, juos perduoda vykdytojams, kontroliuoja vykdymo terminus;

25. pareiškėjų  pageidavimu, parengia  oficialių  dokumentų  kopijas;

26. konsultuoja licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo ir kitais klausimais;

27. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo;

28. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės institucijas apie išduotas, patikslintas, papildytas,  sustabdytas, panaikintas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia jų sąrašą Savivaldybės interneto svetainėje;

29. konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones, neturinčių dokumentų fondų valstybiniuose archyvuose dokumentų archyvavimo ir tvarkymo klausimais;

30. registruoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

31. publikuoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje;

32. priima likviduojamų nevalstybinių organizacijų  ir juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiais teisės aktais, nėra pasibaigęs;

33. saugo sukauptus likviduotų nevalstybinių   organizacijų ir privačių juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, juos apskaito, organizuoja restauravimą, įrišimą, nustatyta tvarka paruošia dokumentus naikinti;

34. išduoda  fiziniams ir juridiniams asmenims archyvines pažymas,  daro archyvinių dokumentų nuorašus, išrašus, kopijas;

35. teikia metodinę informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų saugojimo, tvarkymo ir komplektavimo klausimais;

36. derina savivaldybės įstaigų, kurios neperduoda dokumentų valstybės archyvams, dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, atrinktų naikinti dokumentų aktus;

37. rūpinasi likviduotų įstaigų  bei Administracijos archyvų materialinės ir techninės bazės vystymu;

38. peržiūri Savivaldybės elektroniniu paštu gautą korespondenciją, perduoda ją vykdytojams;

39. palaiko Savivaldybės ryšį su Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA) per kompiuterinę dokumentų valdymo programą „Kontora lsa“ : priima dokumentus iš LSA , persiunčia juos Savivaldybės darbuotojams, kontroliuoja užduočių vykdymą; 

40. kontroliuoja, kad Savivaldybės dokumentai būtų apskaitomi kompiuterinėje dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

41. kontroliuoja Administracijos padaliniuose rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą, apskaitą;

42. vykdo kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Rasa Gailiūnienė

Vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimą Administracijoje vieno langelio principu.

Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje gautus dokumentus, dokumentų originalus perduoda darbuotojams pagal rezoliucijas.

Teikia asmenims informaciją apie Administracijos struktūrinių padalinių funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.

Kontroliuoja Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruotų dokumentų valdymo procesus.

Rengia teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo.

Talpina Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje, Viešųjų ir administracinių paslaugų informacinėje sistemoje (PASIS).

Ina Daržinskienė

 

Vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimą Administracijoje vieno langelio principu:

Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje gautus dokumentus, dokumentų originalus perduoda darbuotojams pagal rezoliucijas.

Teikia asmenims informaciją apie Administracijos struktūrinių padalinių funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.

Kontroliuoja Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruotų dokumentų valdymo procesus.

Vykdo prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, taikydamas įprastą komercinę praktiką pagal Skyriaus kompetenciją, bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.

Paskirsto nupirktas atsargas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą.

Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje Savivaldybės vadovų pasirašytus susitarimus, turto sandorių ir viešųjų pirkimų sutartis.

Vaclovas Armalis

 

Užtikrina patalpų priežiūrą, kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionalumą, jų techninę būklę, šalina gedimus.

Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo vykdymą, Administracijos skyrius aprūpina baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis.

Paskirsto Skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, organizuoja nurašyto turto sunaikinimą ar pridavimą antrinių žaliavų supirktuvėms.

Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, saugojimą.

Vykdo tarnybinių automobilių priežiūrą,  vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo pirminę apskaitą.

Jonas Stončius

Vairuoja Savivaldybės administracijos transporto priemones.

Veža Savivaldybės administracijos darbuotojus į komandiruotes, renginius ir kitus susitikimus.

Nuolat prižiūri automobilių techninę ir sanitarinę būklę, švarą, paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonams.

Pildo automobilių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja degalų ir tepalų sunaudojimą.

Atlieka Savivaldybės pastate smulkius santechnikos, elektros, statybos ir kitus remonto  darbus.

Lina Prišmontienė

Rasa Valančienė

 

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

 
 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vyriausioji specialistė Gražina Lukošienė 114 (8 448) 731 66
Vyr. specialistas Vaclovas Armalis Rodyti 108 8 616 36722
(8 448) 731 28
Vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė Rodyti 115 8 655 66914
(8 448) 731 66
Specialistė Ina Daržinskienė Rodyti 115 (8 448) 731 66
Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Lina Prišmontienė Rodyti 8 638 70467
Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Rasa Valančienė Rodyti 8 638 70467
Specialistas Jonas Stončius Rodyti 108 8 640 53619
(8 448) 731 28
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS