Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Finansų ir biudžeto skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

____________________________

Uždaviniai:

1. organizuoti savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą ir biudžeto lėšų;

2. apskaičiuoti ir apskaityti žemės nuomos mokestį.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia, nagrinėja ir analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą; 

2.rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus biudžeto tvirtinimo, jo tikslinimo bei kitais finansiniais klausimais.

3.nustatyta tvarka ir terminais sudaro finansinę atskaitomybę ir pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu).

4. Teikia metodinę pagalbą įstaigoms, seniūnijoms ir kitiems subjektams sudarant programų sąmatų projektus, juos nagrinėja.

5. Praneša asignavimų valdytojams Tarybos patvirtintas asignavimų sumas.

6. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai teisingai sudarytų programų  sąmatas.

7. Jų pagrindu pagal Finansų ministro patvirtintas formas ir pajamų, išlaidų klasifikaciją  sudaro savivaldybės biudžetą ir jį teikia Finansų ministerijai.

8. Informuoja asignavimų valdytojus apie  patvirtintų asignavimų  patikslinimus.

9. Vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą).

10. Analizuoja programų sąmatų vykdymą.

11. Finansuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti, neviršijant ketvirčiui skirtų  asignavimų.

12. Konsultuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų buhalterius apskaitos vedimo klausimais.

13. Tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą.

14. Nustato biudžeto papildomai gautas pajamas, biudžetinių lėšų laisvus likučius, pajamas, viršijančias išlaidas, ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo.

15. Savivaldybės tarybai teikia suvestines, pažymas bei kitą informaciją apie biudžeto vykdymą.

16. Organizuoja savivaldybės paskolų ėmimą.

17. Teikia tvirtinti administracijos direktoriui biudžetinių įstaigų etatų skaičių.             

18. Teikia pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų.

19. Renka informaciją apie Tarybos įsteigtų įstaigų, įmonių, bendrovių metų finansinius rezultatus ir juos teikia Savivaldybės tarybai.

20. Įgyvendina Savivaldybei priskirto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius politiką.

21. Rengia Tarybai pasiūlymus dėl žemės nuomos mokesčių tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų.

22. Teikia paaiškinimus mokesčių mokėtojams apie žemės nuomos mokesčių mokėjimo tvarką.

23. Kontroliuoja, kaip mokamas žemės nuomos mokestis.

24. Analizuoja žemės nuomos mokesčio surinkimo plano vykdymą,teikia išvadas.

25. Teikia Tarybai tvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius

26. Rengia atsakymus su skyriaus funkcijomis susijusiais paklausimais, prašymais, raštais.

27. Tvarko skyriaus archyvinę medžiagą.

28. Vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

29. Teikia informaciją savivaldybės interneto svetainėje.

30. Dalyvauti projektinėje veikloje.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Daiva Mažeikienė

Koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas: Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, vykdymas, ataskaitos; žemės nuomos mokesčio administravimas; mokesčių dydžių nustatymas ir lengvatų suteikimas.
Margarita Tamošauskienė

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą. Atlieka biudžeto vykdymo analizę.

Planuoja paskolas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su skolinimusi, analizuoja paskolų dinamiką ir teikia ataskaitas.

Dalia BagdonienėVykdo Savivaldybės iždo apskaitą ir organizuoja Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą; teikia iždo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Savivaldybės konsoliduotajai finansinei ataskaitai parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS); rengia ir nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.
Jovita Griguolienė 

Sudaro patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Nagrinėja klausimus, susijusius su skirtų asignavimų paskirties pakeitimu ar papildomų asignavimų skyrimu, ir teikia išvadas.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl biudžeto keitimo.

Kuruoja  sąmatų ir asignavimų, skirtų valstybės (valstybės perduotoms  savivaldybėms) funkcijoms atlikti, panaudojimo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms.  

Lina Luotienė Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir sprendžia klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu. 
Milda Šapalienė

Rengia Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, vykdo viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų konsultavimą apie konsolidavimo procedūrų atlikimą.

Priima iš Savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų, bendrovių finansinių ataskaitų rinkinius, analizuoja įmonių finansinę padėtį.

Rengia sprendimo projektus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Regina Žilinskienė 

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą, planuojant lėšas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Priima ir tvirtina įstaigų etatų sąrašus.

Tvirtina biudžetinių įstaigų paraiškas finansavimui gauti ir perveda Savivaldybės biudžete numatytas lėšas į asignavimų valdytojų  sąskaitas jų programoms vykdyti. 

   

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Daiva Mažeikienė Rodyti 212 8 615 79221
(8 448) 731 44
Vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė Rodyti 204 8 615 74439
(8 448) 731 69
Vyriausioji specialistė Dalia Bagdonienė Rodyti 206 8 699 36075
(8 448) 206 14
Vyriausioji specialistė Jovita Griguolienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
Vyriausioji specialistė Lina Luotienė Rodyti 206 (8 448) 731 13
Vyriausioji specialistė Milda Šapalienė Rodyti 207 8 614 65513
(8 448) 206 13
Vyriausioji specialistė Regina Žilinskienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS