Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Juridinis ir personalo administravimo skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

________________________________


Skyriaus uždaviniai yra šie:

1. spręsti, ar Savivaldybės institucijų ir kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;2. įgyvendinti Savivaldybėje valstybines (deleguotas savivaldybėms) funkcijas –valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

3. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nuostatas;

4. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;

5. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

6. organizuoti  žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės organizacinę kultūrą.

7. dalyvauti vykdant Savivaldybės plėtros strateginį veiklos planą bei padėti įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką.


Skyrius  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

1. pagal savo kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių - teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

2. užtikrina rengiamų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitikimą teisės aktams ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus;

3. Mero, Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai teismuose ir gina jų teisėtus reikalavimus;

4. konsultuoja teisės klausimais Tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių-teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei valdybų narius;

5. pagal savo kompetenciją teikia išvadas ir vizuoja:

5.1. struktūrinių padalinių vadovų rengiamų sprendimų, įsakymų, kitų tvarkomųjų dokumentų projektus;

5.2. uždarųjų akcinių bendrovių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, nuostatus (įstatus);

5.3. sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais  asmenimis, projektus;

6. rengia ieškinių pareiškimus, prašymus, kitus procesinius dokumentus teismams;

7. dalyvauja Administracinės komisijos prie Savivaldybės tarybos darbe;

8. teikia nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teisines konsultacijas,  dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, taip pat savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais organizuoja  vietos gyventojų informavimą apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

9. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų lėšomis;

10. dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

11.  atlieka personalo sudėties analizę;

12. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

13. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

14. padeda Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovams  vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą;

15. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;

16. vykdo valstybės tarnautojų apskaitą, tvarko valstybės tarnautojų registrą;

17. padeda  Administracijos direktoriui nustatyti Savivaldybės personalo mokymo  prioritetus,  sudaro personalo metinius   mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

18. pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) Savivaldybės administracijos struktūriniais bei struktūriniais - teritoriniais padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų tvarkomųjų, organizacinių bei informacinių dokumentų projektus;

20. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų  darbe  pravedant konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigas;

21. dalyvauja įvertinant Savivaldybės institucijų bei Administracijos valstybės tarnautojų pareigybes, rengiant tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

22. dalyvauja eiliniuose ir neeiliniuose  valstybės tarnautojų veiklos vertinimuose;

23. analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių – teritorinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareiginius nuostatus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus ir teikia pasiūlymus jiems tobulinti;          

24. nustatytąja tvarka nagrinėja gautus piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Administracijos direktorių, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

25. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

26. rengia korupcijos prevencijos programas, organizuoja korupcijos prevencijos programų vykdymą savivaldybėje;

27. dalyvauja drausminių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje;

28. pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

29. komplektuoja juridinę literatūrą;

30. teikia Administracijos direktoriui veiklos ataskaitas;

31. padeda  Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip   asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje   įstatymo nuostatas,   jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

32. pasirašo raštus Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės institucijoms, kai prašoma pateikti informaciją, reikalingą pavedimams vykdyti;

33. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Vytautas Tumas

Tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, vertina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams.

Atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesams teismuose ir kitose institucijose, siekiant apginti turtines ir neturtines teises bei interesus, rengia ieškininių pareiškimų, kitų procesinių dokumentų projektus Lietuvos Respublikos teismams.

Nustato valstybės tarnautojų mokymo prioritetus ir sudaro metinius mokymo planus.

Ilona Meškauskienė

Rengia potvarkių, sprendimų, įsakymų,  projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo, nuobaudų skyrimo ir atleidimo iš darbo, ruošia darbo sutartis, jų pakeitimus, įspėjimus, pranešimus, susitarimus personalo klausimais.

Koordinuoja bendrus veiksmus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba vykdant vartotojų informavimą ir konsultavimą.

Koordinuoja korupcijos prevencijos klausimus.

Tvarko duomenis programoje My Lobster, VATARAS ir VATIS.

Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui pranešimus apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą, nedraudiminius laikotarpius, pravaikštas, ilgalaikių atostogų suteikimą ir kt.

Aušra Jarašiūnienė

Biudžetinių, viešųjų ir kt.savivaldybei pavaldžių ir kontroliuojamų įstaigų personalo administravimas

Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Donata Norvaišienė

Teisės klausimai

 

 

 

Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia, vertina, derina  teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

Stasys Žilinskas

Pirminė teisinė pagalba

 

 

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams pagal Valstybės garantuojamos pirminės  teisinės pagalbos įstatymą.

Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus, darbuotojus, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus ir darbuotojus  teisiniais klausimais, užtikrina, kad Savivaldybės  teisės aktų projektai, sutartys ir kiti dokumentai  atitiktų galiojančius įstatymus.

Antanas Gedrimas

Viešoji tvarka

 

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Rengia nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, vykdo kitas su nusikaltimų prevencija susijusias funkcijas

Erika Urbanavičiūtė

Viešoji tvarka

 

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Janina Arlauskienė

Personalo administravimas

Formuoja darbuotojų asmens bylas;
 Registruoja ir išduoda valstybės tarnautojams pažymėjimus: užpildo prašymus VATIS sistemoje, organizuoja jų parvežimą ir negaliojančių pažymėjimų pristatymą Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti;
Sudaro Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus;
Registruoja programoje KONTORA įsakymus, potvarkius atostogų, komandiruočių bei kitais personalo klausimais;

Tvarko valstybės tarnautojų registro VATARAS ir VATIS programas;
 Priima, registruoja privačių interesų deklaracijas, atsako už jų saugojimą;
 Teikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie sąrašus asmenų ir jų pakeitimus, kurių privačių interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

 

 

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėjas Vytautas Tumas Rodyti 314 (8 448) 206 16
Vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė Rodyti 216 8 640 53638
(8 448) 731 26
Vyr. specialistė (viešajai tvarkai) Ramūnė Druknerienė 214 (8 448) 731 16
Vyr. specialistas (viešajai tvarkai) Antanas Gedrimas Rodyti 213 8 650 53853
(8 448) 731 16
Vyr. specialistė Aušra Jarašiūnienė 215 8 655 15977
(8 448) 722 53
Vyr. specialistė Donata Norvaišienė Rodyti 315 (8 448) 206 18
Vyr. specialistė (viešajai tvarkai) Erika Urbanavičiūtė 214 (8 448) 731 16
Vyr. specialistas Stasys Žilinskas Rodyti 107 8 640 53645
(8 448) 731 46
Vyresn. specialistė Janina Arlauskienė Rodyti 216 (8 448) 731 26
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS