Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Protokolo skyrius Print department employees information
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kab. 403-405, 417, 210, 311
Tel. (8 448) 731 60

__________________________________

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus  uždaviniai:

1.1. organizuoti  Savivaldybės tarybos, jos komitetų, priskirtų komisijų, darbo grupių darbą ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus;

1.2. kontroliuoti, kaip Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

1.3. organizuoti interesantų priėmimą, dokumentų tvarkymą Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus priimamuosiuose;

1.4. koordinuoti Savivaldybės posėdžių salių užimtumą.

2. Skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius;

2.2. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjams, Savivaldybės kontrolieriui, Lietuvos Vyriausybės atstovui Telšių apskrityje (tik Savivaldybės tarybos) pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą;

2.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2.4. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rengia Savivaldybės tarybos darbotvarkių projektus, juos paskelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

2.5. surašo Savivaldybės tarybos, komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžių protokolus ir pateikia vykdytojams protokolų išrašus;

2.6. registruoja, perkelia ir publikuoja reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (POVAS, CAA, CUA), Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), Teisės aktų registrą (TAR), kompiuterinę dokumentų valdymo ir apskaitos programą (KONTORA);

2.7. tvarko Administracijos padalinių pateiktus tarybos posėdžiams dokumentus, tikrina, ar laikomasi Savivaldybės institucijų teisės aktais patvirtintų Savivaldybėje teikiamų (priimtų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo reikalavimų;

2.8. kaupia iš Savivaldybės administracijos padalinių surinktą informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymą, parengia suvestinę ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;

2.9. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais;

2.10. parengia oficialius informacinius pranešimus apie Savivaldybės tarybos priimtus norminius aktus ir juos skelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

2.11. teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose svarstomus klausimus Savivaldybės interneto svetainėje;

2.12. kontroliuoja Savivaldybės administracijos, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedybos, apskaitos, atskaitomybės, finansinių bei techninių dokumentų, sandorių valstybinės kalbos taisyklingumą, atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

2.13. redaguoja ir teikia pagalbą, tvarkant Savivaldybės interneto svetainę;

2.14. informuoja visuomenę per spaudą, televiziją, interneto svetainę ar kitas priemones apie Savivaldybės veiklą, formuoja apie Savivaldybę palankią viešąją nuomonę bei reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją ir paskelbia oficialią Savivaldybės poziciją dėl paskelbtų tikrovės neatitinkančių faktų;

2.15. organizuoja interesantų, delegacijų, svečių priėmimus pas Savivaldybės merą ir jo pavaduotoją, Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją, vykdo išankstinę interesantų registraciją ir koordinuoja norinčiųjų patekti srautus;

2.16. parengia, registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo vardu gautus ar pasirašytus dokumentus, išsiunčia ar perduoda paskirtiems vykdytojams, kontroliuoja dokumentų vykdymą;

2.17. skelbia Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;

2.18. vykdo kitas Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas;

2.19. tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui numatytas formuoti archyvines bylas.

SKYRIAUS TEISĖS

3. Skyrius turi teisę:

3.1. gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, Savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų bei kitų žinybų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

3.2. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

3.3. atstovauti Savivaldybei, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

3.4. tarnybiniais tikslais naudotis Savivaldybėje esančiomis priemonėmis: telefonu, faksu, autotransportu ir kitomis techninėmis priemonėmis ir reikalauti kitų darbui reikalingų priemonių;

3.5. kelti kvalifikaciją Savivaldybės lėšomis;

3.6. nevykdyti įstatymams prieštaraujančių pavedimų, apie tai pranešant tiesioginiam vadovui.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Jovita Šumskienė, skyriaus vedėja

Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas.

Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu, organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, Savivaldybės tarybos Etikos, Antikorupcijos ir kitų priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjui, savivaldybės kontrolieriui, Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityje pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą.

Registruoja ir perkelia reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (programos: Povas, CAA ir CUA) Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijai bei svarstomų dokumentų viešinimui Savivaldybės interneto svetainėje užtikrinti.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais.

Algirdas Eidukaitis, kalbos tvarkytojas

Kontroliuoja,  kaip Plungės rajono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai; užtikrina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų, sutarčių bei kitų dokumentų kalbos taisyklingumą, seniūnijų, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų atitiktį valstybinės kalbos reikalavimams; konsultuoja lietuvių kalbos vartojimo taisyklingumo klausimais; derina viešųjų užrašų bei reklamos projektus; vykdo Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus ir pavedimus.

Ina Petrauskienė, specialistė 

Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruoja Administracijos darbuotojų parengtus sprendimų projektus bei patvirtintus Savivaldybės tarybos sprendimus.

Tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui priskirtas formuoti archyvines bylas, organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarko su šių struktūrų veikla susijusius dokumentus.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų bei kitų dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų nuorašus, pagal išduodamų dokumentų registrą, pateikia vykdytojams ir suinteresuotoms institucijoms.

Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Teisės aktų registre (TAR) publikuoja Administracijos skyrių pateiktus privalomus skelbti norminių teisės aktų projektus ir priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus.

Organizuoja Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, parengia posėdžiams reikalingą medžiagą.

Pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant. 
Renata Vičienė, vyriausioji specialistė

Organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos sudarytų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarko su šia veikla susijusius dokumentus.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų bei kitų dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Švietimo, kultūros ir sporto, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų bei Kontrolės komitetų posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal komitetų pasiūlymus pakoreguotus ir sutikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui. 

Organizuoja Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, parengia posėdžiams reikalingą medžiagą.

Kaupia ir saugo komitetų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių, konkursų į valstybės tarnybą posėdžių garso įrašus.

Pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant darbe.
Judita Kaveckienė, specialistė 

Organizuoja interesantų priėmimą pas Administracijos direktorių, jo pavaduotoją, pagal savo kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus ir tvarko Administracijos direktoriaus vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus, juos registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais priskirtų sudarytų komisijų, darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių, tarybų darbą.

Skelbia Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

Pavaduoja Skyriaus specialistę (mero sekretorę) jos nesant darbe.

Martyna Piekuvienė, specialistė

Organizuoja interesantų priėmimą pas Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, pagal kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus, tvarko  mero vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus.

Registruoja mero, mero pavaduotojo vardu gautus dokumentus ir perduoda juos merui, mero pavaduotojui.

Rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl padėkos raštų ir juos išrašo.

Skelbia mero, mero pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių bei tarybų darbą.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Kontrolės komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

Pavaduoja specialistę (Administracijos direktoriaus sekretorę) jos nesant darbe.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Jovita Šumskienė Rodyti 405 8 650 35457
(8 448) 731 60
Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis Rodyti 407 (8 448) 731 49
Vyriausioji specialistė Renata Vičienė Rodyti 404 8 640 53622
(8 448) 731 60
Specialistė Judita Kaveckienė Rodyti 210 8 698 49976
(8 448) 73154
Specialistė Ina Petrauskienė Rodyti 403 8 699 15684
(8 448) 731 60
Specialistė Martyna Piekuvienė Rodyti 311 8 699 63435
(8 448) 731 34
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS