Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Socialinės paramos skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas parama@plunge.lt

___________________________________


Svarbiausi Skyriaus uždaviniai  yra šie:

1. dalyvauti įgyvendinant valstybinę socialinės apsaugos politiką, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei padėti įgyvendinti savivaldybės institucijų suformuotą politiką;

2. organizuoti kokybišką socialinės paramos ir paslaugų teikimą, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir esamas sąlygas ir numatyti socialinių paslaugų  teikimo prioritetus;

3. įgyvendinti išmokų vaikams, valstybinių šalpos išmokų, socialinės piniginės paramos bei kitas socialines programas savivaldybės teritorijoje, priimti sprendimus dėl išmokų ir kompensacijų skyrimo;

4. prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo plėtojant Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę socialinių paslaugų teikimo srityje.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. Užtikrina kokybišką socialinės paramos savivaldybės gyventojams teikimą:

1.1. socialinių išmokų (socialinių pašalpų, dujų ir kieto kuro kompensacijų)  skaičiavimo ir mokėjimo teisingumą;

1.2. išmokų vaikams skaičiavimo ir mokėjimo teisingumą

1.3. šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo teisingumą;

1.4. kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam  vandeniui) nepasiturintiems gyventojams skaičiavimą ir mokėjimą;

1.5. socialinės paramos mokiniams skyrimo teisingumą;

1.6. Vyriausybės numatytos socialinės paramos gyventojams (ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, Černobylio AE likvidavimo dalyviams, užsienyje mirusių asmenų palaikų parvežimo, valstybinių antro laipsnio pensijų skyrimo ir pan.) dokumentų sutvarkymą ir pašalpų išmokėjimą;

1.7. vietinio biudžeto lėšų panaudojimo socialinei paramai teisingumą;

1.8. vertina gyventojų turimą turtinę padėtį ir pajamas dėl socialinės paramos skyrimo;

1.9. tikrina savivaldybės piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;

2. organizuoja socialinių paslaugų teikimą:

2.1. priima prašymus ir nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

2.2.vertina asmens(šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

2.3. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų asmenims skyrimo ir užtikrina jų įgyvendinimą;

2.3. ruošia socialinių paslaugų teikimo sutartis savivaldybės gyventojams, reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4. pagal skyriaus galimybes teikia socialines paslaugas ir materialinę paramą asmenims, grįžusiems iš įkalinimo bei psichologinės reabilitacijos įstaigų.

3. Organizuoja specialiųjų poreikių lygio nustatymą pensinio amžiaus asmenims. Nustato specialiuosius poreikius, arba, asmeniui pageidaujant, teikia išvadas Savivaldybės administracijos sudarytai komisijai dėl asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir išduoda neįgaliųjų pažymėjimus, tvarko jų išdavimo apskaitą.

4. Aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, dalyvauja būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams komisijos darbe.

5. Organizuoja informacijos keitimąsi bei statistinės informacijos apie išmokas šeimoms keitimąsi tarp Europos Sąjungos socialinės apsaugos institucijų, atsakingų už Europos Tarybos reglamento nuostatų įgyvendinimą.

6. Parengia dokumentus tremtinio statusui suteikti nukentėjusiems rajono gyventojams, juos pristato atitinkamoms valstybinėms institucijoms;

7. Priima interesantus, nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus socialinės paramos klausimais, konsultuoja ir rengia atsakymus.

8. Informuoja vaiko teisių apsaugos tarnybą apie teikiamas socialines paslaugas vaikams ir pastebėto smurto prieš vaikus atvejus.

9. Teikia išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo pilnamečiams asmenims, pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose.

10. Rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui dėl socialinės paskirties institucijų steigimo, socialinių paslaugų plėtojimo.

11. Dalyvauja Savivaldybės Tarybos ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje.

12. Ruošia ir derina sutartis dėl paslaugų pirkimo, socialinių programų vykdymo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais.

13. Rengia socialinės paramos strateginio veiklos plano projektus ir įgyvendina patvirtintus planus.

14. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms valstybinėms institucijoms statistinę informaciją įstatymų nustatyta tvarka.

15. Vykdo informacinę, švietėjišką veiklą bendradarbiaudamas su žiniasklaida ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.

16. Metodiškai vadovauja socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, seniūnijų socialinio darbo organizatoriams, socialiniams darbuotojams, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, renka statistinę ir informacinę medžiagą.

18. Tinkamai įformina dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos archyvui.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Jolanta Puidokienė, skyriaus vedėja

Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

rengia ir teikia svarstyti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;

priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos bei kitų išmokų skyrimo, analizuoja piniginei socialinei paramai skirtų  lėšų  kitimo tendencijas, ruošia ir teikia ataskaitas bei prognozes;

organizuoja Savivaldybės socialinės paramos programų įgyvendinimą bei teikia siūlymus dėl darbo gerinimo socialinės paramos srityje;

bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl lėšų poreikio apskaičiavimo bei skirtų lėšų tikslinimo, taip pat nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

koordinuoja ir administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir Užimtumo rėmimo programas.

Vilma Šlyžienė

Atlieka paslaugas teikiančių įmonių ir bendrijų apskaičiuotų kompensacijų ir pateiktų paraiškų programinį duomenų patikrinimą, formuoja klaidų testavimo protokolus;

vykdo išskaitymus, formuoja visų išmokų žiniaraščius;

priima asmenų, nukentėjusių  nuo 1939-1990 m. okupacijos, dokumentus teisiniam statusui gauti. Padeda ruošti dokumentus LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių  (rezistentų) teisių komisijai dėl nukentėjusio asmens,  Laisvės kovų dalyvio ar  kario savanorio teisinio statuso suteikimo;

nustato teisę dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, teikia paraiškas, konsultuoja dėl archyvinių dokumentų gavimo;

organizuoja  neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklą;

teikia apylinkės teismui išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo bei dėl asmenų neveiksnumo nustatymo ir globėjų jiems skyrimo. Dalyvauja teismo posėdžiuose;

konsultuoja gyventojus valstybinių pensijų teikimo klausimais. Ruošia  dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Teikia informaciją apie valstybinių pensijų skyrimą mamoms, užauginusioms ir gerai išauklėjusioms  5 ir daugiau vaikų;

nagrinėja gaunamus paklausimus ir skundus socialinių išmokų skyrimo, socialinių paslaugų teikimo bei Skyriaus darbo klausimais;

teikia aktualią informaciją spaudai ir interneto svetainei.

Kristina Karalienė

Priima prašymus  dėl socialinių paslaugų skyrimo, įvertina socialinių paslaugų poreikį, ruošia sprendimų projektus;

priima prašymus ilgalaikei socialinei globai, vertina jų  socialinius  poreikius,  sudaro eiliškumą  ir koordinuoja asmenų apgyvendinimą globos namuose. Vertina asmenų finansines galimybes mokėti už paslaugas, paruošia paslaugų teikimo sutartis ir jų pakeitimus;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus, kuriuos pateikia NDNT komisijai;

bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis sprendžiant gyventojų socialinės problemas;

konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais;

nagrinėja klientų nusiskundimus dėl socialinių paslaugų teikimo;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze  “Parama“ bei informacine sistema SPIS.

pagal kompetenciją organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko jų dokumentaciją;

koordinuoja Plunges rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbą, protokoluoja jos posėdžius.

Ligita Ratienė

Priima prašymus ir visus reikalingus dokumentus vienkartinėms, tikslinėms ir periodinėms išmokoms gauti; organizuoja Komisijos darbą, rengia protokolus;

administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis, įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas, teikia  aktualią informaciją;

organizuoja suaugusiems neįgaliesiems ir vaikams su sunkia negalia būsto pritaikymą, įstatymų nustatyta tvarka, įformina  dokumentus bei organizuoja Komisijos darbą;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimo klausimynus, teikia išvadas NDNT komisijai;

priima prašymus dėl asmeninio asistento paslaugų, bei koordinuoja šias paslaugas;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas

Simona Drungilė

Teikia informaciją užsienio kompetentingoms institucijoms, įgyvendinančioms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento direktyvas apie savivaldybėje gyvenančių asmenų gaunamas išmokas. Tvarko permokų išieškojimą ir apskaitą;

priima asmenų prašymus bei parengia ir išduoda E serijos pažymas (E401, E411 ir kt.) dėl šeimos sudėties, mokamų išmokų už vaikus Lietuvoje - užsienio kompetentingoms įstaigoms;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas  ir teikia siūlymus nutraukti (nenutraukti) piniginės socialinės paramos teikimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją, nustatyta tvarka protokoluoja posėdžius;

sudaro maisto produktų iš ES intervencinių atsargų gavėjų sąrašus, organizuoja produktų priėmimą ir išdalijimą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

Jurgita Budrienė

Priima prašymus ir dokumentus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo ar panaikinimo;

priima fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjų, budinčių globotojų, svečiavimosi  prašymus;

ruošia teikimus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo. Surenka ir įformina vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo dokumentus dėl laikinosios globos tęsimo, vaiko grąžinimo šeimai, tėvų valdžios apribojimo ir panaikinimo;

bendradarbiauja su kitomis savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;

koordinuoja socialines paslaugas šeimoms, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo, nutraukimo;

koordinuoja socialines paslaugas dėl pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus kuriuos pateikia NDNT;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze PARAMA bei informacine sistema SPIS;

bendradarbiauja su kitomis atsakingomis įstaigomis ir institucijomis, dėl socialinių paslaugų šeimoms, vaikams netekusiems tėvų globos, globėjams (rūpintojams) teikimo.

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas.

Vilma Miliūnienė

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas, ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kontroliuoja jų vykdymo savalaikiškumą.

Lina Piekienė

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • paramos mirties atveju;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • išmokų vaikams;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

notarų biurui rengia pažymas apie tikslinių kompensacijų gavėjų mirties atveju priklaususias, tačiau dėl jų mirties negautas išmokas.

Inga Rapalienė

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

vykdo dalyvavimo visuomenei naudingoje veikloje kontrolę  ir teikia siūlymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo. Rengia visuomenei naudingai veiklai pasitelktų asmenų ir atliktos veiklos periodines ir metines ataskaitas.

Rima Petrikaitė

Rengia sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę,  suformuotus žiniaraščius perkelia į DVS „Kontora“;

SADM nustatyta tvarka tikrina šeimų gaunamas pajamas teisei į papildomą išmoką vaikui nustatyti. Fiksuoja išmokų vaikams permokas, inicijuoja permokų grąžinimą, teikia ataskaitas apie permokų grąžinimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją.

Ramutė Eitavičienė

Rengia sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę;

Suveda duomenis ir priima tikslinių kompensacijų mokėjimo,  sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo sprendimus, suformuoja žiniaraščius ir juos  perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

archyvuoja Skyriaus dokumentus.  Sudaro bylų dokumentacijos planą ir suformuoja bylas.

Edita Aušrienė

Rengia  sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suformuotus mokėjimo žiniaraščius sukelia į DVS „Kontora“ pasirašymui,  suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę;

nustato daugiabučio namo butų savininkų, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, teisę į kredito, paimto  daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą, ir išduoda pažymą, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą;

tikrina ir suveda kredito ir palūkanų išmokas pagal pateiktas bendrijų ir kreditą suteikusios įstaigos paraiškas į sistemą „Parama“ apmokėjimui.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Jolanta Puidokienė 101 8 686 18923
(8 448) 731 10
Vedėjo pavaduotoja Vilma Šlyžienė Rodyti 103 8 640 53649
(8 448) 731 29
Vyriausioji specialistė Kristina Karalienė Rodyti 104 (8 448) 731 32
Vyriausioji specialistė Rima Petrikaitė Rodyti 105 8 640 53648
(8 448) 731 32
Vyriausioji specialistė Lina Piekienė Rodyti 106 (8 448) 731 21
Vyriausioji specialistė Inga Rapalienė Rodyti 106 (8 448) 731 21
Socialinio darbo organizatorė Ligita Ratienė Rodyti 102 (8 448) 204 07
Socialinių išmokų specialistė Edita Aušrienė Rodyti 105 (8 448) 731 32
Socialinių išmokų specialistė Ramutė Eitavičienė Rodyti 105 (8 448) 731 32
Socialinių išmokų specialistė Vilma Miliūnienė Rodyti 106 (8 448) 731 21
Socialinė darbuotoja Jurgita Budrienė Rodyti 104 (8 448) 731 32
Socialinė darbuotoja Simona Drungilė 102 (8 448) 204 07
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS