Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Turto skyrius Print department employees information
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1. užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

2. vykdyti efektyvų Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto privatizavimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą;

3. administruoti paramos teikimą socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus bei teikia tiesioginiam vadovui;

2. organizuoja valstybės turto perėmimą teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise valdyti;

3. organizuoja patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimą pagal panaudos sutartis ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

4. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimą;

5. tvarko turto teisinį registravimą ir perdavimą apskaitai;

6. analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto efektyvaus naudojimo, disponavimo juo bei valdymo;

7. kaupia ir tvarko duomenis (išskyrus buhalterinius) apie visą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą bei teikia informaciją apie šį turtą;

8. organizuoja Savivaldybės turto perdavimą Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms bei šio turto perėmimą iš jų;

9. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bei pastatų privatizavimą;

10. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;

11. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo;

12. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenims ir šeimoms;

13. nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;

14. ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos informuoja paramą būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);

15. rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;

16. organizuoja ir vykdo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą;

17. vykdo Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, neperduoto naudoti ir valdyti patikėjimo teise kitoms biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės įmonėms, pripažinimo nereikalingu ar netinkamu naudoti nurašymo procedūras;

18. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo;

19. įgyvendina nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) atkūrimą;

20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

21. pagal skyriaus kompetenciją rengia tarybos sprendimų,  mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus;

22. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;

23. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

TEISĖS

1. Gauti su turto valdymu, naudojimu, disponavimu susijusius duomenis iš Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, organizacijų.
2. Teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms, Administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais.
3. Atstovauti Savivaldybei valstybės, privačiose ir kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai.
4. Dalyvauti tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.
5. Kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją valstybės ir Savivaldybės lėšomis.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Živilė Bieliauskienė

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvaus valdymo ir naudojimo užtikrinimas;

Skyriaus darbo organizavimas, užduočių analizė ir paskirstymas;

Sutarčių, teisės aktų, dokumentų rengimas ir derinimas;

Strateginio veiklos plano rengimas;

Skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;

Skyriaus veiklos einamoji finansų kontrolė;

Pasiūlymų teikimas Administracijos direktoriui dėl efektyvaus savivaldybės turto valdymo.

Inga Daublienė

Teisės aktų projektų rengimas:

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise;

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis (ruošia panaudos sutarčių projektus ir turto perdavimo ir priėmimo aktus);

Dėl turto nuomos (ruošia nuomos konkursų sąlygas, nuomos sutarčių projektus ir turto perdavimo  ir priėmimo aktus);

Dėl turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn;

Dėl Savivaldybės turto investavimo šilumos ir vandens tiekimo bendrovėms; Dėl panaudos ir nuomos sutarčių atnaujinimo ar pratęsimo;

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo  turto objektų įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ar išbraukimo;

Privatizavimo komisijos darbo organizavimas;

Viešų nekilnojamojo turto aukcionų organizavimas;

Pirkimo ir pardavimo sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų rengimas ir derinimas.

Pastatų ir patalpų teisinė registracija, juridinių faktų įregistravimo organizavimas.

Turto vertinimo paslaugos inicijavimas.

Skyriaus vedėjo, jo nesant darbe, pavadavimas.

Lina Miknienė

 

Nekilnojamųjų daiktų perdavimo valstybės nuosavybėn organizavimas;

Valstybės turto nurašymas;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybės nuosavybėn;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybei pagal patikėjimo teisę;

Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo sudarymas ir tikslinimas;

Bešeimininkio turto administravimas;

Nekilnojamojo turto modulio duomenų įvedimas ir apdorojimas „MyLobster“ programoje;

Mėgėjų sodų kelių įtraukimo į vietinės reikšmės kelių sąrašą prašymų nagrinėjimas;

Kilnojamojo turto privatizavimo organizavimas;

Inžinerinių statinių teisinė registracija.

Neringa Žilienė

Darbas su Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).

Informacijos teikimas ir konsultavimas besikreipiantiems asmenims (šeimoms), kokius dokumentus reikia pateikti ir kas turi teisę į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos mokesčio kompensaciją.

Gyventojo (šeimos) turto deklaracijų patikra ir teisės į socialinio būsto nuomą nustatymas.

Teisės aktų dėl asmenų (šeimų) įrašymo  (arba atsisakymo įrašyti) į sąrašus, dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo rengimas.

Pagal patvirtintą socialinio būsto plėtros programą konkursų butams pirkti organizavimas;

Butų teisinės registracijos organizavimas;

Butų pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas ir derinimas;

Nuomininkų prašymų nagrinėjimas ir dokumentų, įrodančių nuomininkų teises privatizuoti butus bei teisėtai naudojamus ūkinius pastatus (priklausinius) nagrinėjimas;

Prašymų nagrinėjimas ir teisės į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti nustatymas;

Prašymų nagrinėjimas dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti;

Savivaldybės turto nurašymo organizavimas.

 
   

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Živilė Bieliauskienė Rodyti 318 8 640 53635
(8 448) 731 57
Vyr. specialistė Inga Daublienė Rodyti 319 8 640 53631
(8 448) 731 15
Vyr. specialistė Lina Miknienė Rodyti 319 (8 448) 731 15
Vyr. specialistė Neringa Žilienė Rodyti 323 (8 448) 730 03
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS