Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Vietos ūkio skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 71608

__________________________

 

Skyriaus uždaviniai:

1. įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškąsias savivaldybių funkcijas:

1.1. bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių  kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino  pavežėjimo  į  mokyklas  ir  į  namus organizavimas;

1.2. šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo  organizavimas;

1.3. aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

1.4. komunalinių  atliekų tvarkymo sistemų diegimas,   antrinių žaliavų  surinkimo  bei  perdirbimo organizavimas  ir   sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas;

1.5. vietinės  reikšmės kelių ir gatvių  priežiūra,   taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas;

1.6. keleivių   vežimo  vietiniais  maršrutais  organizavimas, lengvatinio   keleivių   vežimo   kompensacijų   skaičiavimas  ir mokėjimas;

1.7. leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

2. numatyti ir teikti siūlymus Savivaldybės strateginiam veiklos planui šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, visuomeninio transporto plėtros, būsto renovacijos ir pritaikymo žmonių, turinčių negalią, poreikiams, mokyklų, darželių, kultūros centrų ir kitų visuomeninių pastatų renovacijų, einamojo ir (ar) kapitalinio remonto, gamtos apsaugos, aikščių, kelių ir kelių statinių rekonstrukcijų ir remontų klausimais bei kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami;

3. administruoti kapitalinę statybą, statinių rekonstrukciją ir remontus;

4. koordinuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių ir energiją teikiančių bendrovių santykius su savivaldybės gyventojais bei įstaigomis ir organizacijomis, vartojančiomis šias energijos rūšis: centralizuotą šilumą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui tiekti, gamtines ir suskystintas dujas, žemos įtampos elektros energiją;

5. vykdyti organizacines ir technines priemones naudojamo statinio techninei būklei palaikyti;

6.  įgyvendinti įstatymais Savivaldybės nuosavybėn priskirto arba perduodamo valdyti patikėjimo teise turto priėmimą, jo įregistravimą ir perdavimą valdyti Savivaldybės įstaigoms,  įmonėms ir organizacijoms bei tvarkyti šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo procesą;

7. siekti, kad Savivaldybės patikėjimo teise valdomas ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

8.  įgyvendinti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą;

9. įgyvendinti su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo susijusius įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų sprendimų;

10. tvarkyti valstybės paramos teikimą fiziniams asmenims būstui įsigyti ar išsinuomoti bei socialinio būsto fondo plėtrą.  

 

Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja darbus statytojo (užsakovo) vardu, objektų, numatytų finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: pagal aktą perduoda statybvietę rangovui, kontroliuoja statybos darbus ir statinio statybos techninę priežiūrą, nustatyta tvarka organizuoja baigto statinio pripažinimą tinkamu naudoti;

2. kontroliuoja remonto ir statybų darbų eigą ir pasiruošimą jiems, siekia, kad objektai būtų laiku suremontuoti ir priimti;

3. organizuoja gatvių ir kelių remontą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų finansavimo šaltinių lėšų;

4.  organizuoja komisijų darbą, priimant remonto darbus;

5.  ruošia specifikacijas dėl remonto ir statybos darbų rangovų parinkimo, paslaugų bei prekių tiekėjų  parinkimo konkursams:

6. rengia šilumos tiekimo, aprūpinimo vandeniu, kanalizacijos įrengimo, kelių ir jų statinių remonto ir įrengimų pirkimo paraiškas;

7. atsako už  Savivaldybės ekonominių objektų būklę;

8. dalyvauja Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų darbe;

9. vadovaujantis valstybės ir Savivaldybės priimtais bei galiojančiais normatyviniais teisės aktais, laiku ir operatyviai sprendžia visas iškylančias technines ir žmogiškąsias problemas tarp  šilumos, dujų, elektros energijos tiekėjų ir jos vartotojų;

10. renka ir apibendrina Savivaldybės įstaigų ir organizacijų išlaidas suvartotai energijai, planuoja jas kitiems ūkiniams metams, veda gyventojų ir įstaigų kiekvieno mėnesio patalpų šildymo išlaidų apskaitą;

11. ruošia ir teikia sprendimų projektus bei pasiūlymus,  Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių darbo efektyvumo gerinimo, paslaugų tarifų nustatymo, statybų ir remonto, komunalinio ūkio veiklos tobulinimo ir kitais, su skyriaus vykdomais uždaviniais bei funkcijos susijusiais, klausimais;

12. palaiko glaudžius ryšius su SĮ ,,Plungės būstas“, UAB Plungės šilumos tinklų, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Plungės vandenys“, UAB Plungės autobusų parko administracijomis ir atskirais įmonių specialistais, dalyvauja rajono gyventojų sueigose ir susirinkimuose, kai nagrinėjami bei sprendžiami savivaldybės komunalinio ūkio veiklos klausimai;

13. rengia perspektyvinius rajono įmonių, gyventojų aprūpinimo šiluma, vandeniu, nuotekų surinkimu, transportu, kelių tinklo optimizavimo planus;

14. teikia informaciją, atsako į raštiškus interesantų paklausimus, susijusius su skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis;

15. organizuoja tiltų techninės dokumentacijos rengimą, tiltų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą;

16. koordinuoja ir tvarko vietinio susisiekimo autobusų maršrutų savivaldybės teritorijoje tinklą, skelbia konkursus vežėjams parinkti esamiems ir naujai sudarytiems vietinio susisiekimo maršrutams aptarnauti, vykdo jų kontrolę;

17. išduoda licencijas, licencijos korteles, leidimus vežti keleivius taksi, autobusais bei maršrutiniams taksi, kurie aptarnauja  vietinio susisiekimo maršrutus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę;

18. organizuoja ir koordinuoja mokinių vežimą į bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo įstaigas;

19. kontroliuoja ir koordinuoja keleivių vežimo verslą  savivaldybės teritorijoje;

20. atstovauja Plungės rajono savivaldybei sprendžiant statinių naudojimo priežiūros klausimus;

21. tikrina kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus;

22. atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, reikalauja, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti;

23. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimu avariniais komisijų darbą;

24. organizuoja apleistų pastatų likvidavimą;

25. organizuoja ir rūpinasi pastatų ir statinių, kurie neturi šeimininkų arba jie nežinomi, pripažinimu bešeimininkiais;

26. vertina Savivaldybės ir jos įmonėms priklausantį turtą (pastatus ir statinius);

27. apskaičiuoja lėšų poreikį (parengia sąmatas ir darbų kiekių žiniaraščius) pastatų ir statinių statybai bei remontui;

28. organizuoja statybos techninę priežiūrą ir tikrina, kad remonto statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;

29. kontroliuoja statyboje naudojamų statybinių medžiagų, gaminių bei įrengimų kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu neatitinka statinio projekto, privalomųjų statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų arba nepateikti jų kokybę patvirtinantys dokumentai;

30. tvarko visas kelių priežiūros ir plėtros programos sutartis, aktavimo dokumentus, paraiškas, sąskaitas, pateikia juos Lietuvos automobilių kelių direkcijai;

31. kartu su rangovu rengia Statinių statybos užbaigimo komisijai dokumentaciją;

32. siekia, kad Savivaldybės biudžetinės ir kitų finansavimo šaltinių lėšos būtų įsisavinamos laiku;

33. kontroliuoja, kad rangovai garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradusius statybos defektus pašalintų nustatytais terminais;

34. kontroliuoja priskirtų švietimo įstaigų šilumos, elektros, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų parodymus;

35. atlieka statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros kontrolę;

36. kontroliuoja energetinių įrenginių remontą, vykdo priskirtų švietimo įstaigų šilumos ir elektros ūkio įrenginių apžiūras šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, surašo defektinius aktus. Prižiūri šių įstaigų elektros įrenginių bandymus ir varžų matavimus;

37. vykdo Savivaldybės administracijai įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas aplinkos apsaugos ir gamtinių išteklių naudojimo srityje;

38. organizuoja Aplinkos apsaugos įstatymo ir Vyriausybės nutarimų aplinkos klausimais įgyvendinimą;

39. organizuoja ir  koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, ekologinių programų rengimą;

40. organizuoja buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymą;

41. organizuoja savivaldybės visuomenės ekologinį švietimą;

42. ruošia Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus sutarčių ir susitarimų projektus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

43. atstovauja Savivaldybei valstybinėse įmonėse bei organizacijose, kai sprendžiami ekologo kompetencijai priskirti klausimai;

44. dalyvauja komisijose ruošiant sprendimų projektus dėl želdinių apsaugos, rengiant Plungės miesto plėtojimo schemą, ruošiant savivaldybės švaros ir tvarkymo taisykles, sudarant gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos užterštumo sugriežtintus normatyvus;

45. derina įstatymo nustatyta tvarka gamtos išteklių panaudojimo leidimus;

46. rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąsias programas ir kontroliuoja teisingą jų įgyvendinimą;

47. kontroliuoja iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdomų darbų  ir paslaugų kokybę bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

48. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai aplinkos apsaugos klausimais rajone;

49. vykdo tvenkinių priežiūrą, organizuoja jų įžuvinimą;

50. kontroliuoja atliekų tvarkymo taisyklių vykdymą ir įgyvendinimą;

51. dalyvauja komisijų, tikrinančių nuomininkų butų būklę, darbe ir kartu SĮ „Plungės būstas“ teikia dokumentus Juridinio ir personalo administravimo skyriui dėl asmenų iškeldinimo teismo tvarka;

52. tvarko gyventojų, turinčių teisę išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą, apskaitą;

53. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui;

54. siunčia pranešimus apie ketinamą išnuomoti socialinį būstą;

55. tikrina turto ir pajamų deklaracijas, ar asmuo (šeima) turi teisę į socialinio būsto nuomą;

56. siunčia raginimus socialinio būsto nuomininkams kas treji metai dėl turto ir pajamų deklaracijų pateikimo;

57. tikrina pateikiamas deklaracijas ir, jeigu turtas ar pajamos viršija įstatyme nustatytą dydį, siunčia įspėjimus dėl nuomos sutarties nutraukimo arba perduoda duomenis Juridinio ir personalo administravimo skyriui  dėl asmenų iškeldinimo teismo tvarka;

58. administruoja valstybės paramą, teikiamą nuosavam būstui įsigyti;

59. kiekvieną ketvirtį užsako lėšas ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl anksčiau suteiktų lengvatinių kreditų būstui įsigyti palūkanų ir dalies kreditų padengimo. Tikrina, ar kredito gavėjai tebeturi teises į lengvatas;

60. koordinuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą;

61. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl leidimų privatizuoti (parduoti) butus;

62. koordinuoja grąžintų savininkams natūra su nuomininkais savininkų ir nuomininkų santykius ir organizuoja valstybės garantijų išdavimą bei vykdymą; 

63. organizuoja prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus registravimą, nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą;

64. dėl atskirais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais savivaldybių nuosavybėn arba patikėjimo teise perduodamo valdyti turto rengia  ir teikia tvirtinti tarybai sprendimų projektus dėl šio turto perdavimo valdyti Savivaldybės įstaigoms;

65. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės materialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

66. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) privatizavimą:

66.1. teikia siūlymus dėl nekilnojamojo turto objektų įrašymo į privatizavimo objektų sąrašą;

66.2. techniškai aptarnauja Privatizavimo komisiją;

66.3. organizuoja nekilnojamojo turto pardavimo viešus aukcionus;

66.4. parengia pirkimo ir pardavimo sutartis, nuosavybės teisės perdavimo aktus ir raštu informuoja turto valdytojus apie objektų pardavimą;

67.  ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimo Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms nurašyti, parduoti ar perduoti nebereikalingą, nebetinkamą naudoti ilgalaikį materialųjį turtą;

68. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

69. priima iš Savivaldybės įmonių ir įstaigų valstybės ir Savivaldybės nefinansinio turto metines ataskaitas VT-01 ir VT-02, sutikrina duomenis su finansine atskaitomybe, paruošia Plungės rajono savivaldybės nefinansinio turto metines ataskaitas VT-01 ir  VT-02 ir pateikia Statistikos departamentui, Savivaldybės tarybai ir Kontrolieriaus tarnybai;

70. vykdydamas strateginiame plane numatytus uždavinius, rengia ir teikia tvirtinti programas;

71. teikia konsultacijas turto naudojimo, valdymo, disponavimo klausimais;

72. parengia  raštus ir atsakymus į pagal skyriaus kompetenciją gautus raštus;

73. formuoja skyriaus dokumentų bylas ir užtikrina tinkamą jų saugojimą ir perdavimą į archyvą;

74. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei;

75. dalyvauja įvairių Savivaldybėje sudarytų komisijų darbe;

76. dalyvauja projektų administravimo grupėse;

77. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

78. vykdo kitus administracijos direktoriaus įpareigojimus bei pavedimus ir kitas teisės aktais priskirtas funkcijas.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėjas Arvydas Liutika 427 8 686 69230
(8 448) 731 42
Vedėjo pavaduotoja Aušra Lekstienė 424 (8 448) 731 41
Vyr. specialistas Modestas Budrys Rodyti 422 (8 448) 731 19
Vyr. specialistas Vitalijus Grigorjevas Rodyti 423 8 640 53627
(8 448) 730 02
Vyr. specialistė (ekologė) Roberta Jakumienė Rodyti 426 8 655 66909
(8 448) 73004
Vyr. specialistė Ramutė Lukminienė 421 (8 448) 73 141
Vyr. specialistas Kazys Milierius Rodyti 420 (8 448) 731 27
Vyr. specialistė Odeta Petkuvienė 422 (8 448) 731 19
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS