Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Žemės ūkio skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas zemesukis@plunge.lt

________________________ 

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;

2. kaimo plėtros programų įgyvendinimas;

3. vykdyti žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;

4. organizuoti ir vykdyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą;

5. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

6. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų  žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;

7. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;

8. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;

9. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

10.  palaikyti ryšius su valstybinėmis, žemdirbių savivaldos institucijomis, žemės ūkio subjektais, sprendžiant su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

11.  įgyvendinti ir administruoti žemdirbių informavimo, mokymo ir konsultavimo priemones;

12.  vykdyti kitas įstatymais priskirtas  funkcijas.

 

Žemės ūkio skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms ir programoms vykdyti;

2. laiku pateikia Savivaldybės vardu  ataskaitas Žemės ūkio ministerijai bei kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

3. skatina žemės ūkio produkcijos gamybos kooperaciją, smulkiojo verslo, kaimo turizmo ir agroserviso plėtojimą;

4. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas VĮ Žemes ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, sistemina ir atnaujina duomenis;

5. organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą bei atlieka pasėlių plotų elektroninį įbraižymą žemėlapiuose;

6. vykdo seniūnijų specialistų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių elektroninių duomenų kontrolę, surenka dokumentus, atlieka jų patikrinimą, susistemina ir atsiskaito VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

7. nustato žemės ūkio subjektams  gaisro padarytų  nuostolių žalą;

8. registruoja / išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka. Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;

9. informuoja ir konsultuoja žemės ūkio subjektus apie valstybės ir Savivaldybės bei Europos Sąjungos teikiamą paramą;

10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą seniūnijų žemės ūkio specialistams;

11. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja pasėlių draudimo paraiškas;

12. teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia pieno gamintojams paraiškų, pranešimų ir tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formas. Atlieka pieno gamintojų paraiškų  ir deklaracijų pirminį patikrinimą;

13. administruoja pieno kvotas savivaldybėje, konsultuoja pieno gamintojus pieno kvotų klausimais. Organizuoja pieno gamybos kvotų pirkimo - pardavimo aukcionus;

14. administruoja paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;

15. teikia informaciją ūkinių gyvūnų laikytojams apie paskirtas išmokas už ūkinius gyvūnus ir kvotinį pieną;

16. vadovaudamasis žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintomis taisyklėmis bei jų pakeitimais, skaičiuoja ir suveda duomenis į Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinę sistemą apie  dalies palūkanų kompensavimo ir ilgalaikio įsigyto turto suteiktus kreditus;

17. nustato medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;

18. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka traktoriams, savaeigėms žemės ūkio mašinoms, traktorių priekaboms, suformuoja registro duomenis ir įrašo juos į Registro duomenų bazę. Išduoda registracijos liudijimus bei suteikia valstybinio numerio ženklus.;

19. vykdo traktorių ir kitos registruojamos žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda techninės apžiūros talonus;

20. kontroliuoja žemės ūkio įmonių atsiskaitymus su žemdirbiais už  parduotą žemės ūkio produkciją,  rengia jų suvestines, jas laiku pateikia Žemės ūkio ministerijai;

21. vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą, eksploatavimą ir jų priežiūrą, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti;

22. rengia melioracijos darbų projektavimo užduotis, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškas konkursams;

23. kontroliuoja melioracijos darbų  vykdymą ir priima atliktus darbus,

24. rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;

25. tvarko melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrina jos saugojimą;

26. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

27. neviršydamas nustatytos kompetencijos, Skyrius pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

28. organizuoja kaimo gyventojų švietimą: apžiūras, muges, seminarus, parodas, konsultacijas, ūkininkų mokymus ir kt. švietėjiškas priemones žemės ūkio klausimais;

29. Skyrius bendradarbiauja ir palaiko ryšius  su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

30. administruoja Kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

31. priima asmenis, pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

32. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

33. organizuoti Suteiktos valstybės pagalbos registro tvarkymą;

34. rengia medžiagą Skyriaus  viešiesiems pirkimams -pagal kompetenciją;

35. tvarko Skyriaus archyvinę dokumentaciją;

36. atlieka kitas norminiuose dokumentuose nustatytas funkcijas;

37. dalyvauja civilinės saugos priemonėse.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

Airida Montvydienė

Organizuoja ir koordinuoja žemės ūkio skyriaus veiklą. Užtikrina Skyriaus  nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą. Teikia duomenis apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį vienetais (EDV) ir duomenis apie žemės ūkio valdos standartinės produkcijos vertę (VED).

Organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą.  

Organizuoja teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikimą pieno gamintojams paraiškų, tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formas.  Sutikrina pieno gamintojų pateiktas deklaracijas ir suveda duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS).

Organizuoja, administruoja  bičių laikytojų paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.

Organizuoja ūkininkų ūkių registro priemonių administravimą. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka.  Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.

Neviršydamas kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina kitų dokumentų kopijas.

Organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą.

Vadovaudamasis Apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašu  sudaro komisiją sklypų nustatymui. Surašo informacinius  pranešimus sklypų savininkams. Pateikia VMI apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų sąrašą.

Surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.

Organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių apžiūrose.

Informuoja, konsultuoja žemės ūkio subjektus apie valstybės ir Savivaldybės bei Europos Sąjungos teikiamą paramą. Padeda užpildyti paraiškas paramai gauti.

Administruoja paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų bei ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.                                            

Administruoja Kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Organizuoja gyventojų priėmimą, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas ir teikia atsakymus.

Vytautas Januška

Registruoja/atnaujina  žemės ūkio ir kaimo valdas VĮ Žemes ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, teikia duomenis apie valdų įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), bei standartinės produkcijos verte (VED) ;

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą ;

Registruoja / išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka. Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;

Administruoja Savivaldybės Kaimo rėmimo programos teikiamą paramą;

Administruoja pasėlių draudimo paraiškas;

Nustato žemės ūkio subjektams  gaisro padarytų  nuostolių žalą, tvarko dokumentus paramai gauti;

Nustato medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;

Administruoja Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

Dalyvauja Komisijos apleistiems sklypams nustatyti darbe.

Artūras Majus

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą: tikrina pateiktus dokumentus (asmenų ir įmonių dokumentus, dokumentus apie sumokėtą valstybės rinkliavą, įsigijimo faktą patvirtinančius bei kitus dokumentus, tikrina registruojamos priemonės techninius duomenis).

Registravimo taisyklių nustatyta tvarka traktoriams, savaeigėms žemės ūkio mašinoms, traktorių priekaboms suformuoja Registro duomenis ir įrašo juos į Registro duomenų bazę.

Išduoda registracijos liudijimus bei suteikia valstybinių numerių ženklus.

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų ar puspriekabių valstybines technines apžiūras: išvyksta į technikos buvimo vietą, tikrina dokumentus, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų atitikimą techniniams reikalavimams. Išduoda techninės apžiūros talonus.

Teikia registravimo duomenis teisėsaugos institucijoms, apskričių mokesčių inspekcijoms, hipotekos įstaigoms ir kitiems naudotojams.

Inicijuoja valstybinių numerių ženklų pirkimą, juos saugo, apskaito, likviduoja nebenaudojamus.

Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus  administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius).

Konsultuoja traktorių ir kitos technikos savininkus technikos remonto, techninio aptarnavimo, racionalaus naudojimo, saugaus darbo bei įsigijimo klausimais.

Nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

Asta Stankuvienė

vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą, eksploatavimą ir jų priežiūrą, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti;

rengia melioracijos darbų projektavimo užduotis, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškas konkursams, sutartis;

kontroliuoja melioracijos darbų  vykdymą ir priima atliktus darbus,

konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;

tvarko melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrina jos saugojimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

priima asmenis, pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus.          

Dalia Udrienė

Konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

Rengia melioracijos technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti;

Derina statybos projektus, topografinius planus;

Pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš ES struktūrinės paramos, prižiūri projektų įgyvendinimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

Konsultuoja žemės ūkio subjektus apie Europos Sąjungos teikiamą paramą melioracijai;

Atlieka melioracijos statinių apskaitą ir būklės pasikeitimus fiksuoja ArcGis programoje;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

Vykdo melioracijos statinių statybos darbų techninę priežūrą;

Saugo ir tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Airida Montvydienė Rodyti 410 8 655 15967
(8 448) 72 262
Vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška Rodyti 409 8 640 53618
(8 448) 72 252
Vyr. specialistas Artūras Majus Rodyti 408 8 612 64975
(8 448) 72 428
Vyr. specialistė Asta Stankuvienė Rodyti 406 8 640 53646
(8 448) 724 29
Vyr. specialistė Dalia Udrienė Rodyti 406 8 614 49650
(8 448) 72 429
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS